Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Jouw Internet Mannetje partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Jouw Internet Mannetje uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Jouw Internet Mannetje eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Jouw Internet Mannetje. De verplichtingen van Jouw Internet Mannetje gaan nooit verder dan door Jouw Internet Mannetje schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Jouw Internet Mannetje zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Jouw Internet Mannetje gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Jouw Internet Mannetje mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Jouw Internet Mannetje de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

De opdrachtgever zal Jouw Internet Mannetje steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Jouw Internet Mannetje verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Jouw Internet Mannetje bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen

Artikel 5 Uitvoering

Jouw Internet Mannetje neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Jouw Internet Mannetje zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Jouw Internet Mannetje bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jouw Internet Mannetje het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Jouw Internet Mannetje in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Jouw Internet Mannetje een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Jouw Internet Mannetje bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Jouw Internet Mannetje aan te wijzen bankrekening.

De opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Jouw Internet Mannetje is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Jouw Internet Mannetje, dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Jouw Internet Mannetje schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Jouw Internet Mannetje ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Jouw Internet Mannetje opgeschort. In dat geval is Jouw Internet Mannetje verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Jouw Internet Mannetje zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jouw Internet Mannetje kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Jouw Internet Mannetje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Jouw Internet Mannetje gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Jouw Internet Mannetje beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Jouw Internet Mannetje wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Jouw Internet Mannetje wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Jouw Internet Mannetje onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Jouw Internet Mannetje ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Jouw Internet Mannetje is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Jouw Internet Mannetje, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Jouw Internet Mannetje geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Jouw Internet Mannetje niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 12 Annulering

Jouw Internet Mannetje behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Jouw Internet Mannetje kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Jouw Internet Mannetje de annulering schriftelijk aan de de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen tussen Jouw Internet Mannetje en de opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Enschede/Leeuwarden.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 16 Slotbepaling

Jouw Internet Mannetje is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Internet Mannetje.

Privacy voorkeuren

Wanneer je mijn website bezoekt, kan ik mogelijk informatie opslaan door het gebruiken van cookies. Hier kan je je privacy voorkeuren aanpassen. Wanneer je je voorkeuren aanpast, kan dat van impact zijn op je gebruikerservaring op de site. 

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Mijn website gebruikt cookies, ga je hiermee akkoord?